Hand Washing

  • Uploaded by: francis
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Hand Washing as PDF for free.

More details

  • Words: 164
  • Pages: 1
Ang matuod nahanungod sa paghugas sang kamot: Ang paghugas sang kamot kung tama lang nga paagi ang pinaka ipektibo para matapna ang paglapnag sang makalalaton nga sakit. Ang tama nga paghugas sang kamot madali lang maintindihan kag mahapos obrahon, gain, daku gid ang tsansa nga mahagan-hagan ang paglapnag sang mga makalalaton nga sakit sa mga bata kag tigulang.

Ang mga mikrobyo makalaton paagi sa tawo pakadto sa isa ka tawo, paagi sa kontaminado nga pagkaon o sa mga bagay kapareho sang mga hampangan.

Lima (5) ka paagi para sa tama nga Paghugas sang KAMOT

4. Banlawan ang mga kamot sa gripo. Siguraduhon nga ang tubig mag agay pakadto sa lababo kag indi sa siko.

1. Bas-on ang kamot sang tubig sa gripo.

5. Mapamahid sa mala kag matinlo nga tuwalya o bimpo. 2. Butangan sang sabon. Kuskoson ang duha ka kamot para magbula ang sabon.

3. Hugasan ang atubangan kag likod sang kamot pati na ang tunga sang mga tudlo kag idalum sang kuko.

Related Documents

Hand Washing
May 2020 103
Hand Washing
May 2020 69
Hand Washing 2
May 2020 72
05 Washing
May 2020 92

More Documents from ""

Legacy Tierra
July 2020 76
December 2019 103
June 2020 87
December 2019 102
Mawi.docx
December 2019 52