Portof-cls-1-sem-1.pdf

  • Uploaded by: DanielaDonciu
  • 0
  • 0
  • 5 days ago
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Portof-cls-1-sem-1.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 2,131
  • Pages: 7
Adunarea cu numerele naturale 6/7/8/9. Proprietăţi Rolul rădăcinii, al tulpinii, al frunzelor, al florilor, al fructelor şi al seminţelor

►1. Număraţi boabele de fasole şi rezolvaţi adunările date. 1+6=

3+6=

2+6=

4+6=

►2. Scrieţi numărul de elemente şi comparaţi mulţimile.

►3. a) Efectuaţi operaţiile, ţinând cont de proprietăţile adunării.

6+1= 1+6= 7+0= b) Precizaţi dacă egalităţile următoare sunt adevărate (A), sau false (F). 7+1=8 7–1=7 7+0=7 7–0=7

►4. Efectuaţi, ştiind că într-o adunare cu mai mulţi termeni putem grupa în mod diferit, fără ca rezultatul să se schimbe.

1

+

2

+

6

= 2

+

6

= =

+

6

+

1

=

+

1

=

6

+

1 +

2

+

2=

►5. Realizaţi corespondenţa între părţile componente ale plantei şi rolul lor.

• Prepară hrana. • Transportă apa şi substanţele hrănitoare. • Fixează planta în pământ.

Săptămâna 6. Unitatea de învăţare În lumea plantelor. Unitatea tematică Micul botanist

23

Scăderea numerelor naturale 6/7/8/9 Proba adunării şi a scăderii Aflarea numărului necunoscut

►1. Calculaţi şi reprezentaţi pe axa numerelor. 9–6=

10 – 9 =

8–7=

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7–7=

10

►2. Scrieţi numărul corespunzător de elemente, apoi completaţi operaţiile.

+

=

=

+

=

=

►3. a) Rezolvaţi, apoi precizaţi dacă egalităţile sunt adevărate (A), sau false (F). 9–6=3

10 – 7 = 2

9–9=0

8–8=8

b) Comparaţi diferenţa cu numărul dat. 10 – 6

2

9–4

5

8–6

1

8–8

►4. Calculaţi, apoi faceţi legătura dintre adunare şi scădere. 8–6= 8– =6 6+ =8 +6=8

3+6= 6+3= –3=6 –6=3

7+2= 2+7= –7=2 –2=7

1

10 – 7 = 10 – =7 7+ = 10 + 7 = 10

►5. a) Flavius echilibrează balanţele adăugând mere pe talerul ridicat sau luând de pe cel coborât. Aflaţi şi voi câte mere a adăugat sau a luat. 2+

=6

3–

b) Urmăriţi reprezentările grafice şi completaţi termenii care lipsesc. 7+

24

= 10

8–

= 6

=1 –6=3

CALIFICATIV

Testul nr. 6 Evaluare cu autocontrol

Citeşte şi înţelege cerinţa! Judecă şi alege! (Pot fi una, două sau chiar trei variante corecte.)

►1. Operaţia de adunare este cerută de expresia ... a) micşoraţi cu b) adăugaţi c) măriţi cu

 

►4. Care sunt numerele impare?

a) cu soţ b) fără soţ c) unele după altele

►5. Operaţia de scădere este cerută de expre­

►2. Ce operaţie cere exprimarea „cu ... mai mic“? a) adunare b) scădere c) egalitate

sia ... a) micşoraţi cu b) adăugaţi c) scădeţi

►6. Soarele ...

►3. Ce operaţie cere exprimarea „cu ... mai mare“? a) scădere b) egalitate c) adunare

Ştiaţi că plantele iubesc muzica? Dacă ascultă mu­ zică, atunci ele cresc mai mult în înălţi­ me, au un număr mai mare de frunze şi sunt mai rezistente la boli. Adăugaţi la dese­ nul alăturat elemen­ tele care lipsesc, apoi coloraţi-l!

FB 7 aplicaţiia) este o sursă de lumină şi căldură b) este o stea c) este o planetăa) au nevoie de sol, lumină, apă şi căldură b) produc oxigenul necesar omului c) au rădăcină, frunze şi flori

►7. Plantele ...

B 6 aplicaţii

S 5 aplicaţii

25

CALIFICATIV



Testul nr. 7

►1. Precizaţi care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate (A) şi care sunt false (F). Numărul 7 este mai aproape de 9 decât de 10. Predecesorul numărului 9 este 10. Succesorul numărului 5 este 6.

►2. Realizaţi corespondenţe între operaţii, părţile plantei şi rolul lor. 10 – 3 =

tulpină

8

Fixează planta.

5+4=

rădăcină 10

În interiorul lui se află seminţele.

2+3+3=

fruct frunză

9–4+5=

7

Prepară hrana.

9

Asigură circulaţia apei şi a substanţelor nutritive.

►3. Calculaţi, ţinând cont de legătura dintre adunare şi scădere. 4+5=

8–5= 8– =5 5+ =8 + 5=8

10 – 3 = 10 – =3 3+ = 10 + 3 = 10

5+4= –5=4 –4=5

►4. Completaţi cu termenii potriviţi. 9–

=4

7+

=9

+2=6

►5.

a) Toamna, pe o ramură mai erau 7 frunze. Au căzut 4 frun­ ze. Câte frunze au mai rămas?

26

Item FB B S

1 – 1.2 corect cu reveniri 2 situaţii

2 – 3.1 corect cu reveniri cu sprijinb) Într-o vază sunt 2 ga­ roafe, 3 lalele şi 4 crizanteme. Câte flori sunt în total? 3 – 3.1 12 operaţii 10 operaţii 8 operaţii

4 – 1.4 4 situaţii 3 situaţii 2 situaţii

5 – 1.6 a, b corect a, b cu reveniri a/b

–5=3

Numerele naturale de la 0 la 10 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10

Competenţe realizate extindere/dezvoltare

Activitate dirijată diferenţiată

Competenţe în curs de realizare consolidare/aprofundare

Recuperare

►1. Care este cel mai mic număr natural scris cu o cifră? ►2. Încercuiţi numărul mai mare din fiecare pereche. 5

6

9

  

4

0

2

8

Competenţe nerealizate exersare/recuperare

Dar cel mai mare?

9

9

10

8

7

►3. Scrieţi în ordine crescătoare numerele: 2, 0, 3, 1, 4, 9, 5, 6.

►4. Precizaţi dacă relaţiile date sunt adevărate (A), sau false (F). 8 mai mic decât 2 + 7

0 + 5 mai mare decât 5

3 + 5 mai mic decât 10 – 2

►5. Colorați caseta care conține rezultatul corect. 6 + 3 = 7 8 9

9 – 3 = 7 6 5

5+1–2= 2 3 4

7 – 2 = 6 5 4

8 – 2 = 6 4 2

7+3–6= 4 5 6

►6. Aflaţi numerele cu 3 mai mari decât: 2, 4, 5, 6, 7. ►7. Găsiţi numerele cu 4 mai mici decât: 7, 6, 10, 4. ►8. Să se afle suma şi diferenţa numerelor: 5 şi 3; 8 şi 2; 7 şi 1; 3 şi 6. ►9. Din cei 7 copii ai vecinilor, 2 sunt fetiţe. Câţi băieţi sunt? ►10. Alexandru avea 9 porumbei. Câţi porumbei i-au rămas, dacă 6 şi-au luat zborul? ►11. Aflaţi numărul necunoscut din fiecare relație. +4=9 3+ =9

–3=6 10 – =4

5+

=7 +2=9

10 –

►12. Descoperiţi regula şi completaţi fiecare şir cu încă două numere: a) 2, 4, 6, ___, ___;

►13. Completaţi tabelele.

b) 10, 8, 6, ___, ___;

=3 –2=4

c) 1, 3, ___, ___.

Analiza evaluării. Activitate dirijată diferenţiată: individualizare, diferenţiere, motivare (art. 6 (I) Planul-cadru)

27

Aprofundare

►14. Completaţi tabelele. ►15. Comparaţi rezultatele. 5–5+2

7 – 2 + 5

10 – 4 + 3

9

8–2+1

►16. Suma a două numere este 10. Unul dintre ele este 3.

6+4–5

a) Care este celălalt număr? b) Cu cât este mai mare un număr decât celălalt?

►17. Diana are 2 cireşe, iar Dan are 6 cireşe.

a) Câte cireşe le mai trebuie pentru a avea împreună 10 cireşe? b) Câte cireşe îi mai trebuie fiecăruia pentru a avea 10 cireşe? Dezvoltare

►18. Cât trebuie să adunăm la 5 pentru a obţine 8? ►19. Cât trebuie să scădem din 7 pentru a obţine 6? ►20. Adunând la un număr pe 3, obţinem 5. Care este numărul? ►21. Scăzând dintr-un număr 3, obţinem 4. Care este numărul? ►22. Într-o vază sunt 3 garoafe, iar trandafiri cu 4 mai mulţi decât garoafe. Câţi trandafiri sunt în vază?

►23. La suma numerelor 4 şi 2, adăugaţi diferenţa numerelor 10 şi 6. ►24. Completaţi tabelele astfel încât să obţineţi aceeaşi sumă atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Folosiţi creionul!

6

2

1

6

3 1

3

6

2

1 3

►25. Compuneţi oral probleme şi completaţi tabelele.

28

2

0 1

2

3

CUPRINS Săptămâna 1. U.Î. Toamna. U.T. Toamna începe şcoala! Recapitulare. Orientare spațială și localizări în spațiu Numerele naturale 0-10. Adunări și scăderi în concentrul 0-10 ................................................................................ 3 Evaluare inițială (Plante – părți componente. Anotimpurile Numerele naturale 0-31) ................................................. 5 Evaluare iniţială (Adunarea și scăderea cu/fără trecere peste ordin (0-31). Animale. Semne grafice).................... 6 Săptămâna 2. U.Î. Toamna. U.T. În clasă Orientare spațială și localizări în spațiu. Model decorativ – Linia ondulată și șerpuită ..................................................... 7 Poziții ale liniilor. Interiorul și exteriorul. Simetria la figuri geometrice, obiecte. Model decorativ .................................... 8 Figuri geometrice plane. Model decorativ ....................... 9 Evaluare........................................................................ 10 Săptămâna 3. U.Î. Toamna. U.T. Soarele Numerele şi cifrele 1, 0 (recapitulare). Universul – Soarele, sursă de lumină................................................................... 11 Numărul şi cifra 2. Soarele, sursă de lumină. Timp – ora (ora fixă, jumătatea de oră) ................................................. 12 Numărul şi cifra 3. Soarele, sursă de lumină. Timpul: ziua, săptămâna, luna, anul ......................................................... 13 Numărul şi cifra 4. Soarele – sursă de căldură. Anotimpurile: durată .......................................................................... 14 Săptămâna 4. U.Î. În lumea plantelor. U.T. Frunze ruginii Numărul şi cifra 5. Plante – părţi componente. Căderea liberă a corpurilor................................................................ 15 Numărul şi cifra 6. Rolul rădăcinii la plante.................. 16 Numărul şi cifra 7. Rolul tulpinii la plante ................... 17 Numărul şi cifra 8. Rolul frunzei în viaţa plantelor ....... 18 Săptămâna 5. U.Î. În lumea plantelor. U.T. Roade bogate Numărul şi cifra 9. Rolul seminţelor, al florilor şi al fructelor.............................................................................. 19 Numărul 10. Rolul seminţelor, al florilor şi al fructelor. 20 Evaluare........................................................................ 21 Săptămâna 6. U.Î. În lumea plantelor. U.T. Micul botanist Adunarea cu numerele naturale 6/7/8/9. Proprietăţi. Rolul părţilor componente la plante ................................................ 23 Scăderea numerelor naturale 6/7/8/9. Proba adunării şi a scăderii. Aflarea numărului necunoscut............................... 24 Evaluare cu autocontrol ................................................ 25 Evaluare........................................................................ 26 Activitate dirijată diferenţiată. Numerele naturale de la 0 la 10. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10......... 27 Săptămâna 7. U.Î. Lumea necuvântătoarelor. U.T. Grădina Zoologică Numerele naturale de la 0 la 31. Animale – părţi componente. Banii ........................................................................ 29 Numerele naturale de la 0 la 31. Animale – scheletul (localizare, rol) ........................................................................ 30 Evaluare........................................................................ 31 Activitate dirijată diferenţiată. Numerele naturale de la 0 la 31 ................................................................................ 32 Săptămâna 8. U.Î. Lumea necuvântătoarelor. U.T. În ogradă Evaluare cu autocontrol ................................................ 33 Adunarea şi scăderea fără trecere (0-31) Z+U/ZU+Z/ZU– Z Localizarea organelor majore la animale .............................. 34 Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin (0-31) ZU+U/ ZU–U. Rolul organelor majore la animale (creier, inimă, plămâni) ............................................................................. 35 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice Pro­­­bleme care se rezolvă printr-o operaţie. Legătura dintre vieţuitoare şi mediul lor de viaţă ......................................... 36 Săptămâna 9. U.Î. Lumea necuvântătoarelor. U.T. Micul zoolog Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin (0-31) ZU+ZU/ZU–ZU. Rolul organelor interne la animale......... 37

Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin (0-31). Proba adunării şi a scăderii. Caracteristici ale vieţuitoarelor........... 38 Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin (0-31). Aflarea termenului necunoscut. Rolul organelor interne la animale... 39 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +, –). Probleme care se rezolvă prin două operaţii. Rolul organelor interne ......................... 40 Săptămâna 10. U.Î. Lumea necuvântătoarelor. U.T. Explorările veterinarului Evaluare cu autocontrol ................................................ 41 Evaluare........................................................................ 42 Activitate dirijată diferenţiată. Adunarea ���������������������������� şi scăderea în concentrul 0-31, fără trecere peste ordin................................... 43 Săptămâna 11. U.Î. Iarna. U.T. Magia apei Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20 cu trecere peste ordin. Forme ale apei în natură. Litrul ................................ 45 Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20 cu trecere peste ordin. Litrul........................................................................ 46 Probleme cu date modificate cu una/două operaţii. Litrul... 47 Evaluare........................................................................ 48 Săptămâna 12. U.Î. Iarna. U.T. Steluţe de nea Adunarea numerelor naturale cu trecere peste ordin (0-31) ZU+U/ZU+ZU. Fenomene ale naturii ............................... 49 Scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin (0-31) ZU–U/ZU–ZU. Transformări ale apei................................ 50 Evaluare........................................................................ 51 Activitate dirijată diferenţiată. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-31, cu trecere peste ordin ............................... 52 Săptămâna 13. U.Î. Iarna. U.T. Colinde, colinde Numerele naturale de la 0 la 100 (formare, scriere, citire) . Propagarea sunetului prin diferite medii ............................. 53 Numerele naturale de la 0 la 100 (comparare, ordonare, rotunjire). Transformări ale apei.......................................... 54 Evaluare cu autocontrol ................................................ 55 Săptămâna 14. U.Î. Iarna. U.T. La derdeluş Evaluare........................................................................ 56 Activitate dirijată diferenţiată. Numerele naturale de la 0 la 100 .............................................................................. 57 Săptămâna 15. U.Î. Omul. U.T. Sanitarii pricepuţi Adunarea şi scăderea până la 100 fără trecere peste ordin Z+Z/Z–Z. Corpul uman. Scheletul .................................... 59 Adunarea şi scăderea până la 100 fără trecere peste ordin ZU+U/ZU–U. Rolul organelor interne .............................. 60 Adunarea şi scăderea până la 100 fără trecere peste ordin ZU+U/ZU–U/ZU+Z/ZU–Z. Proba adunării şi a scăderii Măsurarea lungimii. Metrul ................................................ 61 Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin (0-100) Probleme cu 2-3 operaţii .................................................... 62 Săptămâna 16. U.Î. Omul. U.T. La cabinetul medical Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin (0-100) ZU+Z/ZU–Z. Metrul. Centimetrul.................................... 63 Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin (0-100) ZU+ZU/ZU–ZU. Stomacul şi rinichii - localizare şi roluri.... 64 Organizarea datelor în tabel. Aflarea termenului necunoscut ..................................................................................... 65 Evaluare........................................................................ 66 Săptămâna 17. U.Î. Omul. U.T. Binefacerile naturii Activitate dirijată diferenţiată. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin/în concentrul 0-31 cu/fără trecere ..................................................................... 67 Proiect. Binefacerile naturii........................................... 69 Fişa de monitorizare a progresului şcolar ............................ 71 Listă de control pentru profilul psihologic al elevului.... 72 Legendă ........................................................................ 73 Propuneri orientative de acordare a calificativului.......... 74

75

More Documents from "DanielaDonciu"