Laserové Zváraniepri Obrábaní Plechu

  • July 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Laserové Zváraniepri Obrábaní Plechu as PDF for free.

More details

  • Words: 470
  • Pages: 2
Laserové zváraniepri obrábaní plechu Laserové zváranie pri obrábaní plechu ponúka v porovnaní s konvenčným zváraním prednosti pri mnohých aplikáciách. Vysoko presné stroje na obrábanie plechu, ktoré sú dnes k dispozícii, zvládajú predpoklady pre laserové zváranie. Použitie lasera v praxi prináša redukovanie nákladov, zvýšenie produktivity a kvality zváraných spojov. K redukovaniu nákladov dochádza v dôsledku vynechania dodatočných začisťovacích prác, krátkych časov obrábania a dobrou automatizovateľnosťou celého procesu. Vysoká rýchlosť zvárania a vysoká procesná bezpečnosť vplývajú na zvýšenie produktivity. Výsledkom je vylepšená kvalita zvaru aj pri opakovaniach procesu, menšia tepelne ovplyvnená zóna a nepodstatná, akceptovateľná deformácia obrobku. Koncepcia stroja TrumaWeld L 1000 TRUMPF LASERNETWORK ponúka efektívnu možnosť využitia jedného zdroja laserového lúča na viacerých obrábacích staniciach a takisto výber vhodných strojov a modulov vedenia lúča. Strojom TrumaWeld L1000 je v rámci TRUMPF LASERNETWORK k dispozícii ďalší stroj. Ním sa redukujú náklady na programovanie a na výrobu prípravkov pri mnohých aplikáciách s lineárnymi zvarovými spojmi na minimum. Hospodárnym sa stáva aj obrábanie malých dávok. Zdrojom laserového lúča je laser na báze pevných látok. Laserový lúč na výstupe obklopuje nepriepustná ochranná kabína. Tým je zaručená maximálna prístupnosť spolu s najvyššou ochranou. Stroj TrumaWeld L 1000 je so svojím univerzálnym upínacím systémom najvhodnejší pre zváranie lineárnych zvarov. Kombinuje univerzálny upínací systém pre meniace sa geometrie zvarov s CNC riadenou lineárnou osou, po ktorej sa zo základného postavenia pohybuje zváracia optika smerom doľava alebo doprava. Upínané hrany obrobku sú rovnaké, napríklad 90° kútové alebo tupé spoje. Takto je možné používať pre rozličné obrobky tie isté upínacie prípravky. Výsledkom sú minimálne prípravné časy. Obrobky sa zasúvajú do ľavého alebo pravého úložného nosníka stroja a sú pneumaticky upnuté. Pre rôzne dĺžky obrobkov a rozličné geometrie zvarov sú k dispozícii univerzálne upínacie sady a dorazy hrán plechov. To znamená: jednu upínaciu sadu je možné použiť pre rôzne obrobky. Uľahčenie programovania Také jednoduché, ako upínanie obrobkov, je aj programovanie. Pre TrumaWeld L 1000 musíte naprogramovať len jednu jedinú lineárnu os so zváracou optikou. Uhol nábehu zváracej optiky nastavíte manuálne. Náklady na prípravu a programovanie je takto možné znížiť na minimum. Obrobky

Zvárať laserom je pri tejto aplikácii možné diely do hrúbky plechu 3 mm, výške max. 600 mm a dĺžke zvaru 2 x 600 mm. Pojazdová rýchlosť je 10 m/min. Pre zaoblenie hrán pri laserovom zváraní by mali byť obrobky pripravené tak, aby prekrytie zodpovedalo cca. 50% hrúbky materiálu. Najlepšie výsledky sa potom dosahujú, keď je laserový lúč nastavený pod uhlom cca. 20° ku presahujúcej hrane. LaserHybrid: spojení laseru a svařování MIG Pavel Humlach, Bohumil Křivda LaserHybrid je výsledkem tříletého výzkumu firmy FRONIUS. Hybridní systém znamená spojení dvou technologií – laseru a svařování MIG. Laserový paprsek zde zajišťuje dostatečný přísun tepla ke svařovanému materiálu, a to přímo do tavné lázně. Takto vzniklé vzájemné působení může mít různou intenzitu i různý charakter. Podle použití může převažovat charakter laserový či elektrického oblouku.